PAI del Solsonès (Pla d’Acció Integral)

El projecte participatiu del Solsonès

A partir dels anys 60 el món rural en general i el Solsonès en particular he anat perdent població i amb ella actius socials, econòmics i culturals. Aquest fet és un indicador de què el mode de desenvolupament actual ha determinat una distribució asimètrica dels recursos entre el món rural i el món urbà, desenvolupant-se en cada un d’ells processos i dinàmiques diferenciades que en alguns casos poden ser fins i tot antagònics. Però aquesta mateixa divergència en els camins ens ofereix l’oportunitat de crear un espai on redefinir el nostre territori a partir de la participació com a mecanisme de transformació social.

Publicació del procés participatiu promogut per L’ARADA, projecte ESPAIS. Inclou un manual per a la gestió i promoció de projectes locals.

El Pla Integral del Solsonès (PAI) és el resultat del projecte ESPAIS: un procés basat en la investigació-acció-participativa que ha debatut i consensuat en seguit de mesures per tal d’aportar una nova estratègia de desenvolupament a una comarca que pateix un progressiu procés de desenvolupament i altres problemàtiques associades a la seva realitat rural.

El Solsonès: El projecte participatiu ESPAIS, el Pla d’Acció Integral i una radiografia comarcal (tres volums).

Publicació del procés participatiu promogut per L’ARADA, projecte ESPAIS. Inclou un manual per a la gestió i promoció de projectes locals.

Cost dels tres volums.

Volum 1(projecte ESPAIS)
En aquest primer volum s’expliquen la motivació inicial del projecte, les fases i actuacions de què ha constat, alguns dels resultats genèrics obtinguts i possibles vies que poden ajudar a fer realitat el model de desenvolupament traçat col·lectivament.

Volum 2 (Pla d’Acció Integral. Manual d’ús)
El segon volum adopta un format de manual amb la intenció de què qualsevol persona o entitat que així ho desitgi pugui tirar endavant alguna de les accions que han estat creades de manera col·lectiva. Cadascuna de les accions és presentada en una fitxa que, agrupada en diferents categories, permet fer una aproximació als objectius que persegueix, els recursos que requereix i altres característiques que en completen la descripció.

Volum 3 (Diagnosi Comarcal)
Més enllà de la creació col·lectiva recollida en els dos volums precedents, en aquest tercer volum s’hi inclou una diagnosi tècnica quantitativa a mode d’annex. L’objectiu de la seva inclusió és permetre un millor coneixement de la comarca del Solsonès des d’una visió basada en dades i xifres que permeten aproximar-se amb major exactitud a diversos aspectes de la realitat sobre la que s’ha actuat.

pai-del-solsones-2

pai-del-solsones

pai-del-solsones-1